Máte podozrenie, že trpíte chorobou z povolania?

Chorobou z povolania nazývame ochorenie, ktoré vzniklo pri výkone práce v dôsledku pôsobenia rôznych faktorov práce a pracovného prostredia. Ide zároveň o chorobu uznanú príslušným špecializovaným pracoviskom, zaradenú do zoznamu chorôb z povolania (§ 8 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).

Bližšie informácie Vám radi a ochotne poskytneme:

Ambulancia pracovného lekárstva a toxikológie
tel.: 041/507 15 39 • e-mail: krankas@krankas.sk

Choroby z povolania