Pracovná zdravotná služba nášho neštátneho zdravotníckeho zariadenia Krankas, s.r.o. je poskytovaná pre zamestnávateľov tímom kvalifikovaných odborných pracovníkov na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPPL-1867/2007-Oj zo dňa 23.2.2007.

Poznámka: Dňom 1.6.2010 sa oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vydané podľa predpisov platných do 31.5.2010 považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas (§ 39c zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – viď čl. XXXII. bod 10 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pracovná zdravotná služba predstavuje súbor preventívnych a ochranných služieb, ktoré realizujeme v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhláškou MZ SR č. 208/2014 o podrobnostiach o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Vedúcou tímu pracovnej zdravotnej služby je MUDr. Kristína Moravčíková.

Naša ponuka

V čom je naša ponuka výnimočná?

 • Garantujeme komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb v súlade s platnou legislatívou. Preventívne a ochranné služby poskytujeme ako komplex služieb pracovnej zdravotnej služby, ktoré zabezpečujeme a realizujeme na vysokej profesionálnej úrovni vlastnými zamestnancami, vo vlastnom zariadení – bez sprostredkovania.
 • Disponujeme vysoko kvalifikovaným a profesionálnym tímom odborníkov.
 • Zabezpečujeme spoluprácu s pracovným lekárom v prípade výskytu choroby z povolania alebo podozrenia na výskyt choroby z povolania. Klinický pracovný lekár je interným zamestnancom nášho zdravotníckeho zariadenia a súčasne jediným lekárom v Žilinskom regióne s oprávnením na posudzovanie chorôb z povolania.
 • Ponúkame zabezpečenie následnej zdravotnej starostlivosti ako službu nad rámec poskytovaných činností a súčasne ako bonus pre našich zmluvných partnerov a ich zamestnancov. Následnú zdravotnú starostlivosť s možnosťou prednostného vyšetrenia zabezpečujeme na našich odborných pracoviskách s možnosťou prednostného vyšetrenia. (Následná zdravotná starostlivosť je hradená z verejného zdravotného poistenia)
 • Realizujeme pracovnú rehabilitáciu, rehabilitačné a relaxačné programy pre vybrané skupiny zamestnancov vo vlastnom zariadení alebo priamo u zamestnávateľa.
 • Po dohode so zmluvnými partnermi pripravujeme harmonogramy ďalších diagnosticko-preventívnych prehliadok s variabilným obsahom podľa ich individuálnych požiadaviek.
 • Základom našej spolupráce je trvalý a dlhodobý vzťah založený na dôvere, úcte a rešpektovaní špecifických požiadaviek zmluvných partnerov, individuálnych prístup, aktívna spolupráca, efektívna komunikácia a účinná spätná väzba.
 • Naším hlavným cieľom je aktívne prispievať k podpore zdravia pri práci, k zlepšeniu pracovného prostredia a organizácie práce, k prevencii chorôb z povolania, k zníženiu počtu ochorení podmienených prácou a úrazmi, k poklesu práceneschopnosti a tým zabrániť poškodeniu zdravia prácou a pracovným prostredím.

Prínos pracovnej zdravotnej služby

Preventívne a ochranné služby, ktoré ponúkame našim zmluvným partnerom ako komplex služieb pracovnej zdravotnej služby:

 • Prispievajú k zníženiu alebo odstráneniu rizikových faktorov práce a pracovného prostredia.
 • Posilňujú prevenciu pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci.
 • Znižujú fluktuáciu zamestnancov a nízke pracovné výkony zo zdravotných dôvodov.
 • Zvyšujú produktivitu a efektívnosť práce.
 • Ovplyvňujú výkon, kvalitu a lojalitu zamestnancov.
 • Podporujú účasť zamestnancov na aktivitách orientovaných na zdravie a osobný rozvoj zamestnancov.

Využitím našej ponuky na spoluprácu pri realizácii preventívnych a ochranných služieb pracovnej zdravotnej služby:

 • Zabezpečíte pre Vašu spoločnosť ucelený systém legislatívou stanoveného rozsahu pracovnej zdravotnej služby.
 • Získate profesionálny výkon všetkých odborných činností v oblasti preventívnej ochrany zdravia pri práci, vrátane odborného poradenstva.
 • Získate návrhy na dostupné a v reálnom čase uskutočniteľné riešenia smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok a organizácie práce, k podpore zdravia pri práci a k prevencii chorôb z povolania.
 • Zvýšite spokojnosť a motiváciu Vašich zamestnancov.
 • Zhodnotíte Vaše investície do ochrany zdravia práci.
 • Posilníte svoju konkurencieschopnosť a postavenie na trhu.
 • Získate dôveryhodného a stabilného partnera pri plnení Vašich zákonných povinností o zdravie pri práci zamestnancov.

Zaujala Vás naša ponuka?

Vyplňte, prosím, dotazník zamestnávateľa alebo sa kontaktuje na nášho manažéra pracovnej zdravotnej služby.

Spoločnosť KRANKAS s.r.o. je oprávnená na základe poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Č. 19695/2019/SŽDD/50204 a Č. 19695/2019/SŽDD/50206 vykonávať posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.

Dotazník zamestnávateľa pracovnej zdravotnej služby

Dotazník zamestnávateľa pracovnej zdravotnej služby si môžete stiahnuť v sekcii „DOKUMENTY“ → „TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE, alebo kliknutím na tento odkaz.

Taktiež môžete Dotaznik zamestnávateľa zdravotnej služby vyplniť online kliknutím na tento odkaz.