V našom zdravotníckom zariadení KRANKAS s.r.o. v súlade s platnou legislatívou realizujeme nasledujúce lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci:

  • lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa faktorov práce a pracovného prostredia (hluk, chemické faktory, fyzická záťaž, …),
  • lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa osobitných predpisov (práca vo výškach, nočná práca, práca so zobrazovacími jednotkami, …),
  • lekárske preventívne prehliadky pre prácu na železničnej dráhe a iných dráhach (električková, trolejbusová, lanová a špeciálna dráha).

Všetky odborné vyšetrenia potrebné pre posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu klienti absolvujú v priebehu jedného dňa.

Pre bližšie informácie a objednanie kontaktujte manažéra PZS:
tel.: (041) 507 15 22
e-mail: czakoova@krankas.sk

Oprávnenie

Spoločnosť KRANKAS s.r.o. je oprávnená na základe poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 32736/2022/SŽDD/79794 a č. 32736/2022/SŽDD/79793 vykonávať posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.