Rekondičné pobyty a rehabilitácia v súvislosti s prácou je účinnou prevenciou možného poškodenia zdravia zamestnancov, ak vykonávajú prácu v zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.

Pracovná zdravotná služba poskytuje kvalifikované poradenstvo zamestnávateľom pri zabezpečovaní rekondičných pobytov a rehabilitácie v súvislosti s prácou. V tejto oblasti spolupracuje s odborným lekárom pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, s odborníkmi v oblasti fyziatrie, verejného zdravotníctva, hygieny výživy a výchovy k zdraviu.

Cielené programy pracovnej rehabilitácie podľa individuálnych potrieb zamestnávateľom sú realizované priamo na rehabilitačnom pracovisku KRANKAS s.r.o. alebo priebežne počas výkonu práce.

Povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť rekondičné pobyty alebo rehabilitáciu v súvislosti s prácou pre svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, vyplýva z ustanovení Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.