Kurzy prvej pomoci poskytujú svojim účastníkom dostatočné teoretické vedomosti a praktické zručnosti na správne poskytovanie prvej pomoci pri život a zdravie ohrozujúcich stavoch rôzneho úrazového aj neúrazového charakteru.

Kurzy prvej pomoci zabezpečujú kvalifikovaní inštruktori prvej pomoci tímu pracovnej zdravotnej služby KRANKAS s.r.o., na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z33088-2012-OZdV zo dňa 6.7.2012.

Moderná interaktívna výučba využíva v plnej miere audiovizuálnu techniku, výukové figuríny, defibrilátor a ďalší zdravotnícky materiál. Súčasťou osvojovania praktických zručností je nácvik nepriamej masáže srdca a umelého dýchania (kardiopulmonálna resuscitácia) u detí a dospelých, prvej pomoci pri dusení a nácvik použitia AED (automatizovaný externý defibrilátor). Účastníci kurzu získavajú osvedčenia v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z.z.

Kurzy prvej pomoci sú určené zamestnávateľom a ich zamestnancom, živnostníkom vo výrobnej aj nevýrobnej sfére (povinnosť zamestnávateľov odbornými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci je ustanovená v §8 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov).

Oprávnenie

Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z33088-2012-OZdV zo dňa 6.7.2012

Poznámka: Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci sa vydáva na dobu neurčitú viď. Čl. I bod 21 zákona č. 41/2013 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.