PZS kontakt

Manažér:
Mgr. Zdenka Czakóová
tel.: (041) 507 15 22
e-mail: czakoova@krankas.sk

Verejní zdravotníci:
Mgr. Martina Gerecová
tel.: (041) 507 15 42
e-mail:
gerecova@krankas.sk

Mgr. Anna Lejtrichová
tel.: (041) 507 15 42
e-mail:
lejtrichova@krankas.sk

Pracovná zdravotná služba KRANKAS s.r.o. poskytuje svoje služby zamestnávateľom v oblasti ochrany zdravia pri práci tímom kvalifikovaných odborných pracovníkov.

Vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby je MUDr. Pavol Moravčík.

V rámci svojich činností zamestnávateľom poskytujeme nasledovné služby:

Činnosti pracovnej zdravotnej služby sú realizované v súlade so Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhláškou MZ SR č. 208/2014 o podrobnostiach o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Využitím našej ponuky na spoluprácu pri realizácii preventívnych a ochranných služieb pracovnej zdravotnej služby:

 • Zabezpečíte pre Vašu spoločnosť ucelený systém legislatívou stanoveného rozsahu pracovnej zdravotnej služby.
 • Získate profesionálny výkon všetkých odborných činností v oblasti preventívnej ochrany zdravia pri práci, vrátane odborného poradenstva.
 • Získate návrhy na dostupné a v reálnom čase uskutočniteľné riešenia smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok a organizácie práce, k podpore zdravia pri práci a k prevencii chorôb z povolania.
 • Zabezpečíte pre Vašu spoločnosť spoluprácu s pracovným lekárom v prípade výskytu choroby z povolania alebo podozrenia na výskyt choroby z povolania.
 • Získate dôveryhodného a stabilného partnera pri plnení Vašich zákonných povinností v rámci ochrany zdravia pri práci zamestnancov, ktorý rešpektuje Vaše špecifické požiadavky.

Preventívne a ochranné služby, ktoré ponúkame našim zmluvným partnerom ako komplex služieb pracovnej zdravotnej služby:

 • Prispievajú k zníženiu alebo odstráneniu rizikových faktorov práce a pracovného prostredia.
 • Posilňujú prevenciu pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci.
 • Znižujú fluktuáciu zamestnancov a nízke pracovné výkony zo zdravotných dôvodov.
 • Zvyšujú produktivitu a efektívnosť práce.
 • Ovplyvňujú výkon, kvalitu a lojalitu zamestnancov.
 • Podporujú účasť zamestnancov na aktivitách orientovaných na zdravie a osobný rozvoj zamestnancov.

Dotazník zamestnávateľa

Pre stanovenie cenovej ponuky na pracovnú zdravotnú službu, prosím, vyplňte Dotazník zamestnávateľa:
ONLINE Stiahnúť

Oprávnenie

Pracovná zdravotná služba Krankas s.r.o. je poskytovaná na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPPL-1867/2007-Oj zo dňa 23.2.2007.

Poznámka: Dňom 1.6.2010 sa oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vydané podľa predpisov platných do 31.5.2010 považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas (§ 39c zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – viď čl. XXXII. bod 10 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).