Kurzy prvej pomoci poskytujú svojim účastníkom dostatočné teoretické vedomosti a praktické zručnosti na správne poskytovanie prvej pomoci pri život a zdravie ohrozujúcich stavoch rôzneho úrazového aj neúrazového charakteru. Účastníci kurzu získavajú osvedčenia v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z.z.

prvá pomocKurzy prvej pomoci zabezpečujú kvalifikovaní inštruktori prvej pomoci tímu pracovnej zdravotnej služby KRANKAS s.r.o. Moderná interaktívna výučba využíva v plnej miere audiovizuálnu techniku, výukové figuríny, defibrilátory a ďalší zdravotnícky materiál. Súčasťou osvojovania praktických zručností je nácvik nepriamej masáže srdca, umelého dýchania s počítačovým vyhodnotením a nácvik použitia obsahu lekárničiek.

Kurzy prvej pomoci sú určené zamestnávateľom a ich zamestnancom, živnostníkom vo výrobnej aj nevýrobnej sfére (povinnosť zamestnávateľov odbornými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci je ustanovená v §8 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov).

Pracovná zdravotná služba KRANKAS s.r.o. získala akreditáciu vykonávať kurzy prvej pomoci na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z33088-2012-OZdV zo dňa 6.7.2012.