Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie naša spoločnosť zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.

Prevádzkovateľ spoločnosť KRANKAS s.r.o., so sídlom Bratislavská 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 372 111, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10379/L, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

 • súbory cookies
 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného „Napíšte nám …“, formulára „Pracovná zdravotná služba“ a formulára „Dotazník spokojnosti“
 • osobné údaje, získané pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a odborných služieb v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákono č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa KRANKAS s.r.o: p. Eva Slepecká, e-mail: osobneudaje@krankas.sk

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú:

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
kontakt +421 (2) 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené:

 • údaje z kontaktného formulára „Napíšte nám …“ výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami ohľadom Vašich otázok
 • údaje z kontaktného formulára „Pracovná zdravotná služba“ výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami
 • údaje z kontaktného formulára „Dotazník spokojnosti“ výhradne len za účelom zlepšenie kvality našich služieb

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a iných odborných služieb budú použité výhradne, na účely, na ktoré boli určené v súlade s platnou legislatívou. Tieto Vaše údaje bude spoločnosť odovzdávať tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
 • národné centrum zdravotníckych informácií

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje práva uplatniť

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov pošlite Vašu požiadavku na emailovú adresu: krankas@krankas.sk. Na základe uvedených údajov v zaslanej požiadavke, ju zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.