Návšteva monitorovacieho výboru EÚ

TASR: Hostia navštívili Polikliniku KRANKAS s.r.o. Žilina, kde sa realizoval projekt nazvaný Modernizácia polikliniky v Žiline na Bratislavskej ulici. Cieľom projektu bolo prispieť rekonštrukciou a modernizáciou polikliniky k prevencii a podpore zdravia u ochorení skupiny 5.

Okrem stavebných a rekonštrukčných prác exteriéru a interiéru budovy, ktoré pomohli k debarierizácii zariadenia, v rámci projektu kúpili nové diagnostické prístroje. Jedným z nich je digitálny RTG prístroj Quantum Q-Rad DS, ktorým sa realizujú kompletné celotelové snímky – skiagrafické vyšetrenia v digitálnej technológii. Ďalej je to nový mamografický digitálny prístroj PLANMED NUANCE, ktorý umožňuje  uskutočňovať  najmä preventívne a indikované vyšetrenia prsníkov žien , tzv. mamografický skríning pre ženy od 40. roku, ktorého cieľom je zachytiť prípadné rozvíjajúce sa nádorové ochorenie v jeho najrannejšom štádiu. Rádiodiagnostické pracovisko polikliniky sa vďaka inštalovanému systému PACS na archiváciu digitálnych snímok stalo súčasťou T3 komunikačného centra, čo umožňuje vzájomnú výmenu obrazovej a textovej dokumentácie nielen medzi pracoviskami polikliniky, ale tiež na území Slovenska. Zaradilo medzi špičkové zariadenia svojho druhu v našej republike – je prvým pracoviskom s priamou digitalizáciou v Žiline.

Tretím je moderný sonografický prístroj EYE CUBED, ktorý je určený na komplexné zobrazenie štruktúr oka a očnice. Umožňuje zachytenie videa, jeho archiváciu a opakované prezeranie uložených sekvencií snímania. Ultrazvuková diagnostická metóda pri diagnostike vnútroočných nádorov má vyššiu rozlišovaciu schopnosť ako magnetická rezonancia. Je nenahraditeľný pri vyšetreniach úrazov oka, keď rýchle zobrazenie umožňuje promptný výber chirurgického postupu. V Žilinskom kraji sú v súčasnosti pre pacientov k dispozícií tieto prístroje len na Očnej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine, vo Vojenskej nemocnici s poliklinikou v Ružomberku na Očnej klinike FNsP v Žiline.

„ Prínos projektu vidíme nielen v skvalitnení možností prevencie ochorení skupiny 5 , ale aj v aktívnom prístupe polikliniky a jej zdravotníckych pracovníkov k podpore a rozvoju všetkých hodnotových zložiek prevencie, kde má nezastupiteľné miesto výchova, vzdelávanie a šírenie osvety nielen pre pacientov, ale aj obyvateľov mesta. Poliklinika položila základy niekoľkých zaujímavých podujatí s netradičnými formami podpory prevencie a ochrany zdravia.“