Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
Železničné dráhy a iné dráhy

V zmysle Zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a Vyhlášky č. 245/2010 Z.z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v našom zdravotníckom zariadení vykonávame posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce: na železničnej dráhe, t.j. zmyslové skupiny…